รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บทเรียนจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน =

Educational Provision and Teacher Devlopment Models Based on Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's Initiation: Lessons Learned from The Royal Support in Education Projects Office of The Basic Education Commission Schools เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ /

โดย สุจิตรา สุคนธทรัพย์

No Cover Image
Main Author: สุจิตรา สุคนธทรัพย์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: ครู -- ความรับผิดชอบในการทำงาน
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรโรงเรียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!