ศึกษาคติความเชื่อที่ปรากฏบนลวดลายผ้าไหมของชุมชนบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ /

นิรมล มณีคุ้ม, รุ่งรัตน์ สร้างตนเอง, วลิดา มาด้วง

No Cover Image
Main Author: นิรมล มณีคุ้ม
Other Authors: รุ่งรัตน์ สร้างตนเอง, วลิดา มาด้วง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม.(สังคมศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
Subjects: ผ้าไหม
ความเชื่อ
ชัยภูมิ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS1546 น645ศ 2546
Copy 1
Available