« Back to Record

Record Citations

APA Citation

การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น . สำนักบริหารการวิจัย, เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, & สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2551). การประชุมทางวิชาการ เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 17-19 มกราคม 2551 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น. [ขอนแก่น]: สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

MLA Citation

การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น . สำนักบริหารการวิจัย, เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, and สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. การประชุมทางวิชาการ เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 17-19 มกราคม 2551 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น. [ขอนแก่น]: สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.