« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.), & สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2545). ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องโครงการการประเมินผลการดำเนินการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เสนอ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

MLA Citation

สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.), and สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องโครงการการประเมินผลการดำเนินการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เสนอ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2545.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.