« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ชูเอก ฉายา, & มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง. (2539). วัฒนธรรมทางการเมืองของนายทหารชั้นประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

MLA Citation

ชูเอก ฉายา, and มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง. วัฒนธรรมทางการเมืองของนายทหารชั้นประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.