แผนภูมิองค์กรและรายละเอียดการปฏิบัติงาน ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายทรัพกรบุคคล ฝ่ายช่าง ฝ่ายการเงินและการบัญชี แผนกประชาสัมพันธ์และผู้วิเคราะห์การปฏิบัติงาน =

Sales and marketing, human resources, engineering, accounting and finance divisions, public relation departnent and operation analyst organization charts and job descriptions /

ปรีชา แดงโรจน์

Main Author: ปรีชา แดงโรจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์, 2550
Subjects: การจัดการโรงแรม –– แผนภูมิ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!