« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สุพรรณี ปิ่นมณี,, & สรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์. (2551). ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจในสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง.

MLA Citation

สุพรรณี ปิ่นมณี,, and สรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์. ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจในสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2551.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.