« Back to Record

Record Citations

APA Citation

โชคชัย อภิชาติธำรง. (2528). ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

MLA Citation

โชคชัย อภิชาติธำรง. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 2528.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.