ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้ พฤติกรรมการควบคุมโรคและความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ =

The Effects of group process on knowledge, disease control behavior and blood pressure of primary hypertensive pateints/

อัญมณี อู่ไทย

No Cover Image
Main Author: อัญมณี อู่ไทย
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: Hypertension
Blood -- Pressure
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย
ความดันเลือด -- การดูแล
Health -- Behavior
Group -- Processes
พฤติกรรมสุขภาพ
Dissertations, -- Academic
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Nurse, Thesis

Call Number: W4 อ533ผ 2551
Copy 3
Available
Copy 8
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 อ533ผ 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available