พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ; พระราชบัญญัติการ ธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ; พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ; พระราชบัญญัติดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ; พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ พ.ศ. 2535 ; พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254 2 / /c [รวบรวม]โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

No Cover Image
Main Author: ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรรัชการพิมพ์, 2542
Subjects: ธนาคารพาณิชย์ –– กฎหมายระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
บริษัทเงินทุน –– กฎหมายระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
บริษัทหลักทรัพย์ –– กฎหมายระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
สถาบันการเงิน –– กฎหมายระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
ดอกเบี้ย –– กฎหมายระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
การฟอกเงิน –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information