ย่อหลักกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง /

วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

Main Author: วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17.
Subjects: กฎหมายแรงงาน -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information