รายงานการวิจัยการเปรียบเทียบสายพันธุ์กกไทยในพื้นที่ลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =

Comparison of Thai Sedge Varieties in the Low Land Part on Northeastern Thailand /

อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, (หัวหน้าโครงการ), นิตยา วานิกร, ประพนธ์ บุญเจริญ

Main Author: อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
Other Authors: นิตยา วานิกร, ประพนธ์ บุญเจริญ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544
Subjects: กก -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QK495.C997 อ398ร 2544
Copy 1
Available