« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์,, พิศมัย ชนบดี,, มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลีย์. ภาควิชาการวางแฟนและเมือง. สถาบันพัฒนาภาคและเมือง, & จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยศาสตร์. (2550). รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเชิงปฏิบัติการเรี่องแผนแม่บทเพื่อ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

MLA Citation

ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์,, พิศมัย ชนบดี, มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กลีย์. ภาควิชาการวางแฟนและเมือง. สถาบันพัฒนาภาคและเมือง, and จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยศาสตร์. รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเชิงปฏิบัติการเรี่องแผนแม่บทเพื่อ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.