แนวทางพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์ด้านการศึกษา : กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย =

Using education as a tourism prommotional strategy : A case study of australia /

สหัทยา อนันต์นฤการ

No Cover Image
Main Author: สหัทยา อนันต์นฤการ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ออสเตรเลีย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G155.A8 ส467น 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available