กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม =

MARKETING STRATEGIES FOR ECOTOURISM IN NAKHONPATHOM PROVINCE /

เสาวคนธ์ บุญสมธป

No Cover Image
Main Author: เสาวคนธ์ บุญสมธป
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: วิทยานินพธ์ (ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- นครปฐม -- วิจัย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G155.N38 ส938ก 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available