วัฒนธรรมการกินของคนเมือง :

น้ำพริกและผักพื้นบ้านล้านนา /

บรรณาธิการ ฉลาดชาย รมิตานนท์...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: ฉลาดชาย รมิตานนท์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา
Format: BOOKS
Language: English
Published: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
Subjects: น้ำพริก
ผ้กพื้นบ้าน
การปรุงอาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information