พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และกฎหมายสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /

กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

No Cover Image
Other Authors: กองกลาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550
Subjects: เยาวชน –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
หอพัก –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
ผู้สูงอายุ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT4720 พ371 2550
Copy 1
Available