การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์ตุ๊กตาช้างไทยด้วยผ้าขิดเพื่องานธุรกิจ กกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /

นงลํกษณ์ พิมพ์ศรี, กาญจนา ธรรมมี,เสาวคนธ์ ราชฤทธิ์

No Cover Image
Main Author: นงลักษณ์ พิมพ์ศรี
Other Authors: กาญจนา ธรรมมี, เสาวคนธ์ ราชฤทธิ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551.
Subjects: หลักสูตรท้องถิ่น -- วิจัย(ระดับประถม)
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ -- สาระการเรียนรู้ -- หลักสูตร -- การพัฒนา
ตุ๊กตาช้างไทยด้วยผ้าขิด -- การประดิษฐ์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Education, Thesis

Call Number: 375.358 น148ก 2551(IS)
Copy 2
Available
Copy 1
Available