การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเกิด advanced glycation endproducts ของ kojic acid =

The investigation on inhibitory effects of kojic acid on advanced glycation endproducts formation /

โดย สุธิดา บุญสม, สุพรรษา การัณยเกียรติ์, อรดา ชวาเขต

No Cover Image
Main Author: สุธิดา บุญสม
Other Authors: สุพรรษา การัณยเกียรติ์,, อรดา ชวาเขต,
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ภ.บ. (เภสัชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: Glycosylation -- End -- Products, -- Advanced
Kojic -- Acid
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Pharmacy, Thesis

Call Number: W4 ส785ก 2551
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ส785ก 2551
Copy 1
Available