การเสด็จพระราชดำเนินเยือนนิวซีแลนด์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ 18-26 สิงหาคม 2505 =

Royal visit to New Zealand of their Majesties The King and Queen of Thailand 18-26 August 1962 /

นรชิต-นฤมล สิงหเสนี รวบรวมและเรียงเรียง

Other Authors: นรชิต สิงหเสนี, นฤมล สิงหเสนี
Format: BOOKS
Language: Thai
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– การเยือนต่างประเทศ
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– การเยือนต่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ก528 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available