ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ /

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

Other Authors: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน), 2552
Subjects: กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, –– สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, –– 2466-2551
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, –– สมเด็จฯ เจ้าฟ้า, –– 2466-2551 –– พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS578.32.ก411 ศ532 2552
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 923.1593 ศ532 2552
Copy 4
Available
Copy 3
Available

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS
Copy 3
Cataloging Quick Book