รายงานฉบับสุดท้ายโครงการการศึกษาเพื่อจัดลำดับการพัฒนาเมือง :

การค้นหาเมืองคุณภาพด้วยมาตรฐานผังเมือง ศึกษาโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

จัดทำโดย สำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

No Cover Image
Other Authors: สำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: ผังเมือง ไทย วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HT165.53.T5 ร451 2551
Copy 1
Available