คู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวาง ผังเมืองรวม :

การค้นหาเมืองคุณภาพด้วยมาตรฐานผังเมือง ศึกษาโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

จัดทำโดย สำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

Other Authors: สำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท คอนเซ็พท์ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, 2551
Subjects: ผังเมือง ไทย วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HT165.53.T5 ค695 2551
Copy 1
Available