รายงานฉบับสุดท้ายโครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวาง ผังเมืองรวม :

การค้นหาเมืองคุณภาพด้วยมาตรฐานผังเมือง ศึกษาโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

จัดทำโดย สำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

Other Authors: สำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, 2551
Subjects: ผังเมือง ไทย ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HT165.53.T5 ร451 2551
Copy 1
Available