« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. (2549). 120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.

MLA Citation

กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. 120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2549.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.