การวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง =

Ultrasound in clinical practice /

บรรณาธิการ: สาโรจน์ วรรณพฤกษ์, อรสา ชวาลภาฤทธิ์, อภิญญา เจริญศักดิ์.

Other Authors: สาโรจน์ วรรณพฤกษ์,, อรสา ชวาลภาฤทธิ์,, อภิญญา เจริญศักดิ์,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Ultrasonography
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!