« Back to Record

Record Citations

APA Citation

อนุตรา อึ้งสุประเสริฐ, & กมลชนก ปั้นจาด. (2552). โอบามาวาจา. กรุงเทพฯ: ครูช้าง.

MLA Citation

อนุตรา อึ้งสุประเสริฐ, and กมลชนก ปั้นจาด. โอบามาวาจา. กรุงเทพฯ: ครูช้าง, 2552.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.