การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาในเยาวชนไทย /

อัจฉรา สุขารมณ์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: อัจฉรา สุขารมณ์, อรพินทร์ ชูชม, ผจงจิต อินทสุวรรณ, วิลาสลักษณ์ ชัยวัลลี, มนัส บุญประกอบ, พรรณี บุญประกอบ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: เยาวชน –– แง่ศีลธรรมจรรยา
เยาวชน –– จริยศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4570.P76 ก494 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available