รายงานฉบับสุดท้ายโครงการศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวาง ผังเมืองรวม

การค้นหาเมืองคุณภาพด้วยมาตรฐานผังเมือง ศึกษาโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

จัดทำโดย สำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

No Cover Image
Other Authors: สำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, 2551
Subjects: ผังเมือง –– ไทย –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM2845
Copy 2
Available