การประเมินโครงการ การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : ศาสตร์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริธรรมเพื่อสร้างคนดีให้แผ่นดิน

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร, เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคเหนือ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : ดาวเงินการพิมพ์, 2551
Subjects: จริยศาสตร์ –– การประเมิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LC273.T5 ก491 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available