อิทธิพลของการใช้เส้นใยโพลิเอทิลีนต่อสมบัติเชิงกลของมอร์ด้าซีเมนต์และคอนกรีต =

(Influence of polyethylene fiber on mechanical properties of cement mortar and concrete) /

ภาสกร นนทจันทร์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ภาสกร นนทจันทร์, เอนก เนตรธิยา, จตุรภัทร หอมจันทร์, รังสกฤษฎ์ อินทร์ประสงค์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวรกรรมโยธา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: ซีเมนต์
คอนกรีต
เส้นใยโพลิเอทิลีน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง

SciTech, Project

Call Number: ปร. ภ493อ 2551
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TA434 ภ493อ 2551
Copy 1
Available

SciTech, Audio Visual

Call Number: CD-EN0729
Copy 3
Available