แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ =

Medical bacteriology /

เรียบเรียงโดย คณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; บรรณาธิการ, จริยา ชมวารินทร์, กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์, นเรศ วโรภาสตระกูล.

Other Authors: จริยา ชมวารินทร์,, กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์,, นเรศ วโรภาสตระกูล,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Bacteria.
Bacteriology.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!