การทดสอบและปรับปรุงไถหัวหมูติดรถไถเดินตาม =

Testing and Modification of Moldboard Plow Mounted to a Power Tiller /

จิรวัฒน์ แจ่มจันทร์, ธีรพงษ์ บัวัฒน์, วิศรุต ตันประดับสิงห์

No Cover Image
Main Author: จิรวัฒน์ แจ่มจันทร์
Other Authors: ธีรพงษ์ บัววัฒน์, วิศรุต ตันประดับสิงห์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: รถไถเดินตาม
ไถหัวหมู
เครื่องจักรกลการเกษตร
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TL233.5 จ512ก 2551
Copy 1
Available

SciTech, Project

Call Number: ปร. จ512ก 2551
Copy 2
Available