คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง /

ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์

Main Author: ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ –– สัญญาซื้อขาย
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ –– ให้
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ –– แลกเปลี่ยน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information