จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน =

Psychology in daily life /

ขนิษฐา วิเศษสาธร, มานิกา วิเศษสาธร

No Cover Image
Main Author: ขนิษฐา วิเศษสาธร
Other Authors: มานิกา วิเศษสาธร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : งานตำราและเอกสารการพิมพ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552
Subjects: จิตวิทยาประยุกต์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF636 ข227จ 2552
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Education, Stack

Call Number: 158 ข227จ 2552
Copy 2
Available
Copy 1
Available