ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอในในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์โรงแรมบูติก :

กรณีศึกษา โรงแรมรีเฟลคชั่น กรุงเทพมหานคร =

ภรณี พิมพา

No Cover Image
Main Author: ภรณี พิมพา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: โรงแรม –– การบริหาร
โรงแรม –– การให้บริการ
โรงแรม –– การประชาสัมพันธ์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TX980 ภ179ป 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available