« Back to Record

Record Citations

APA Citation

รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์. (2548). ปลูกข้าวอินทรีย์ : เปลี่ยนวิถีชาวนาไทย. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร.

MLA Citation

รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์. ปลูกข้าวอินทรีย์ : เปลี่ยนวิถีชาวนาไทย. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร, 2548.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.