« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กัญญา ลีลาลัย. (2550). การค้นคว้าประวัติศาสตร์ชนชาติไท. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน์.

MLA Citation

กัญญา ลีลาลัย. การค้นคว้าประวัติศาสตร์ชนชาติไท. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน์, 2550.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.