เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร =

Tax accounting and tax planning /

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
Subjects: การบัญชีภาษีอากร
การวางแผนภาษี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5681.T3 อ884 2551
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available