เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา =

Product and price management /

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Other Authors: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.
Subjects: การบริหารงานผลิต
สินค้า –– ราคา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม –– ราคา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415.15 อ885 2548
Volume ล.2 Copy 1
Available