« Back to Record

Record Citations

APA Citation

องค์ บรรจุน, & ชมรมมอญกรุงเทพฯ. (2551). จดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญ บำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์วิญญชน จำกัด.

MLA Citation

องค์ บรรจุน, and ชมรมมอญกรุงเทพฯ. จดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญ บำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์วิญญชน จำกัด, 2551.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.