เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย =

Occupational health and safety management /

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Accidents, Occupational.
Occupational Health.
Occupational Medicine.
Safety Management.
อาชีวอนามัย –– การจัดการ.
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD7261 ส747อ 2551
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WA485 ส747อ 2551
Volume ล.2 Copy 2
Available