« Back to Record

Record Citations

APA Citation

การสัมมนาเรื่อง"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศด้านโบราณคดีในจังหวัดนครราชสีมา". (2552). รายงานการสัมมนาเรื่อง"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศด้านโบราณคดีในจังหวัดนครราชสีมา" วันที่ 21-23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.

MLA Citation

การสัมมนาเรื่อง"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศด้านโบราณคดีในจังหวัดนครราชสีมา". รายงานการสัมมนาเรื่อง"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศด้านโบราณคดีในจังหวัดนครราชสีมา" วันที่ 21-23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2552.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.