« Back to Record

Record Citations

APA Citation

(2552). รายงานประจำปี...สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรุงเทพฯ: กองกลาง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

MLA Citation

รายงานประจำปี...สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรุงเทพฯ: กองกลาง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2552.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.