กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ :

องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป /

ทัชชมัย ฤกษะสุต

Main Author: ทัชชมัย ฤกษะสุต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การค้าระหว่างประเทศ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายกับเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT3405 ท339ก 2551
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available