ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของชาวเขาเผ่าม้ง ตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร /

จุฬาลักษณ์ แก้วลี, วัสสา มั่นศักดิ์ และหยาดพิรุณ อินเลี้ยง

No Cover Image
Main Author: จุฬาลักษณ์ แก้วลี
Other Authors: วัสสา มั่นศักดิ์, หยาดพิรุณ อินเลี้ยง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
Subjects: ไข้เลือดออก
ม้ง
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 จ684ป 2552
Copy 2
Checked out Due: 2021-12-15 Recall This
Copy 0
Available