การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจระหว่างการเรียนในชั้นเรียนปกติ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์=

A COMPARISON OF ENGLISH READING COMPREHENSION ACHIEVEMENT BETWEEN CONVETIONAL CLASSROOM AND SELF-ACCESS LEARNING OF THE FIRST YEAR HIGH VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS IN ACCOUNTING PROGRAM, PHETCHABUN TECHNICAL COLLEGE. /

วิโรจน์ วันจันทร์, เย็นจิตร เกรกอรี และเรไร เนตรทัศน์

No Cover Image
Main Author: วิโรจน์ วันจันทร์
Other Authors: เย็นจิตร เกรกอรี, เรไร เนตรทัศน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน
ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1121 ว712ก 2550
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: PE1121 ว712ก 2550
Copy 2
Available