การศึกษาผลจากการให้ Remodeling Feedback แก่งานเขียนบันทึกประจำวันที่มีต่อความสามารถในการใช้ Past Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก =

The Effects of Remodeling Feedback on Diary Writing on The Ability to Use Past Simple Tense of Matthayomsuksa 3 Students in Saiyoi Phitthayakhom School, Phitsanulok /

ดำเนิน อิ่นคำ, ธีรนุช เรียงคำ

No Cover Image
Main Author: ดำเนิน อิ่นคำ
Other Authors: ธีรนุช เรียงคำ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PE1112 ด484ก 2551
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1112 ด484ก 2551
Copy 1
Checked out Due: 2022-2-1 Recall This