ทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สอนโดยครูชาวต่างชาติในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก /

พระจิรพจน์ ขวัญคง, ธมลวรรณ มาตรสิงห์, ธีระชัย ช่วงบุญศรี

No Cover Image
Main Author: พระจิรพจน์ ขวัญคง
Other Authors: ธมลวรรณ มาตรสิงห์, ธีระชัย ช่วงบุญศรี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PE1130 พ323ท 2550
Copy 2
Available