ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน=

I-san traditional performing arts learning center /

เปาลิน เวชกามา

No Cover Image
Main Author: เปาลิน เวชกามา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
Subjects: ศิลปะ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Architecture, Thesis

Call Number: วพ2549 ป572ศ
Copy 1
Available
Copy 2
Available